Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

Για το Αστέρι των Μάγων στην Καινή Διαθήκη γίνεται αναφορά μόνο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα Ματθ.(2, 1-10). Ακολουθεί μετάφραση των προαναφερθέντων Ευαγγελικών στίχων.

1 Όταν δε εγεννήθη ο Ιησούς εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τας ημέρας που βασιλεύς ήτο ο Ηρώδης, ιδού μάγοι (δηλαδή άνθρωποι σοφοί που μελετούσαν και τους αστέρας του ουρανού) ήλθον από τας χώρας της Ανατολής εις τα Ιεροσόλυμα.

2 Και ερωτούσαν τους κατοίκους· “πού είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι ημείς είδαμεν τον αστέρα αυτού εις την Ανατολήν και από το ουράνιον αυτό φαινόμενον επληροφορηθήκαμεν την γέννησίν του και ήλθομεν να τον προσκυνήσωμεν”.

3 Όταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος δια νεογέννητον Βασιλέα εκυριεύθη από ταραχήν, διότι εφοβήθη μήπως του αρπάξει εκείνος την βασιλείαν· μαζί με τον Ηρώδην εταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ (φοβηθέντες μήπως ξεσπάσει και εις βάρος αυτών η οργή του αιμοβόρου βασιλέως).

4 Ο Ηρώδης, αφού κάλεσε και συγκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού (αυτούς που εθεωρείτο ότι εγνώριζαν τον νόμον και τους προφήτας) ζητούσε πληροφορίας, που, σύμφωνα με τας Γραφάς, θα γεννιόταν ο Χριστός.

5 Εκείνοι δε του είπαν· “εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφθεί από τον προφήτην Μιχαίαν·

6 Και συ Βηθλεέμ, που ανήκεις εις την περιοχήν της φυλής Ιούδα μολονότι μικρά στον πληθυσμόν, δεν είσαι από απόψεως αξίας καθόλου μικρότερη και άσημη από τας μεγάλας πόλεις της φυλής του Ιούδα. Και τούτο, διότι από σε θα προέλθει και θα αναδειχθεί άρχων, ο οποίος ως καλός ποιμήν θα οδηγήσει με στοργήν τον λαόν μου τον Ισραηλιτικόν”.

7 Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους μάγους και επληροφορήθη ακριβώς από αυτούς τον χρόνον, κατά τον οποίον είχε φανεί ο αστήρ,

8 κατόπιν τους έστειλε εις την Βηθλεέμ και είπε· “πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε με κάθε ακρίβειαν όλα τα περί του παιδίου·και όταν θα το εύρετε, πληροφορήσατέ με, δια να έλθω εις την Βηθλεέμ να το προσκυνήσω και εγώ”.

9 Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, ξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ· και ιδού το λαμπρόν αστέρι, που είχαν δει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους οδηγούσε, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον.

10 Οι μάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ μεγάλην χαράν (διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή οδηγόν των).

Ο εναργής Αστέρας οδηγεί τους Μάγους από την μακρινή Περσία στην Παλαιστίνη. Έκτοτε, ακόμη και σήμερα, γύρω από αυτόν τον Αστέρα και για την παράδοξη πορεία του, έχει αναπτυχθεί μεγάλη παραφιλολογία αν ήταν φυσικό φαινόμενο ή κάτι άλλο.

Σαφείς απαντήσεις μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος στην ΣΤ΄ Ομιλία του 9ος τόμος Ε.Π.Ε., στηριζόμενος στο ανωτέρω το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Περαιτέρω θα γίνει μια προσπάθεια να σας μεταφέρουμε αυτές τις απαντήσεις- επεξηγήσεις του Ιερού Πατέρα.
Εξ αρχής διευκρινίζει ότι ο Αστέρας και η πορεία του δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά δύναμις λογική. «…δύναμίς τις ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχηματισθεῖσα τὴν ὄψιν,…», δηλαδή Άγγελος Κυρίου που έλαβε την μορφήν αστέρος.

Κατά πρώτον, αυτός ο Αστέρας εμφανιζόταν μόνον την ημέρα για να υποδείξει τους Μάγους στην πορεία που έπρεπε να ακολουθήσουν. Ήταν λαμπρότερος του Ηλίου, ώστε να είναι ορατό την ημέρα, καλύπτοντας το ηλιακό φως. Και αυτό διότι η οδοιπορία των Μάγων γινόταν κατά την ημέρα, ενώ κατά την νύκτα σταματούσαν για να διανυκτερεύσουν και να ξεκουραστούν. Όταν ξημέρωνε, ευρίσκετο στην ίδια θέση, δηλαδή στην ουσία τους περίμενε για να τους δείξει την συνέχεια της διαδρομής τους.

Κατά δεύτερον, αυτός ο Αστέρας ήταν ορατός μόνο στους Μάγους και όχι στους άλλους ανθρώπους.
Κατά τρίτον, αυτός ο Αστέρας εμφανιζόταν και κρυβόταν έως ότου τους οδηγήσει στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν χάνεται.

Κατά τέταρτον, αυτός ο Αστέρας εμφανίστηκε μετά την αναχώρησή τους από τα Ιεροσόλυμα, προς στην Βηθλεέμ και ακινητοποιημένος πάνω από την φάτνη του Χριστού, συγκεντρώνοντας όλο το φως πάνω στο Θείο Βρέφος.

Συνολικά ο Αστέρας των Μάγων προπορευόταν των Μάγων και κινείτο με τρόπο λογικό.
Η διαδρομή του και ο τρόπος κίνησής του είναι μοναδικός και πρωτοφανής. Από ανατολάς προς δυσμάς, δηλαδή Περσία – Ιεροσόλυμα, ενώ στο τέλος από βορά προς Νότο, δηλαδή Ιεροσόλυμα – Βηθλεέμ. Τέτοια τροχιά από βορά προς Νότο δεν συμπεριλαμβάνεται σε κανένα φυσικό αστέρι.
Η διαδρομή του διαφέρει από σημείο ως προς την ταχύτητά του και μάλιστα για κάποια χρονικά διαστήματα και σε κάποια γεωγραφικά σημεία της γης έμενε σταθερό. Όλα τα φυσικά αστέρια έχουν συγκεκριμένη ελλειψοειδή τροχιά.
Επειδή η πορεία των Μάγων δεν ήταν επί ενός επιπέδου, ο Αστέρας αυξομείωνε την απόστασή του από την γη, ώστε να είναι πάντα ορατός από τους Μάγους.

Εκ των ανωτέρω είναι σαφές πως κανένα άλλο αστέρι δεν έχει παρόμοια συμπεριφορά.
Άρα δεν πρόκειται ούτε για φυσικό αστέρι, ούτε για αστρονομικό φαινόμενο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και πολλοί άλλοι άγιοι σημειώνουν πως ο αστέρας της Βηθλεέμ δεν ήταν αστέρας, αλλά άγγελος Κυρίου. Ήταν κάποια λογική κι αόρατη δύναμη, ένας άγγελος, που πήρε τη μορφή του αστέρος.

Η οποιαδήποτε σύνδεση του άστρου με φυσικό φαινόμενο θα είναι και αντεπιστημονική αλλά και αντιθεολογική.

Σκαναρε και προχώρησε την έρευνα:

Έρευνα, Ευάγγελος Ρωσσόπουλος (θεολόγος)

 

Share this!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.