Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΚΑΙ ERASMUS PLUS

Το Erasmus είναι ένα διάσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί τη διεθνή εκπαιδευτική ανταλλαγή και συνεργασία. Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα να σπουδάσουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την πολιτιστική κατανόηση, την προσωπική ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων που προωθούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Αναφορικά με το Erasmus Plus (Erasmus+)


Το Erasmus Plus είναι μια διευρυμένη έκδοση του αρχικού προγράμματος Erasmus, το οποίο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1987. Το Erasmus Plus ενσωματώνει τις αρχές και τους στόχους του Erasmus, ενώ διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του για να συμπεριλάβει άλλους τομείς και δραστηριότητες, πέρα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα του πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Οι βασικές αρχές του περιλαμβάνουν:
Κινητικότητα: Το Erasmus Plus δίνει έμφαση στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στις συμμετέχουσες χώρες. Υποστηρίζει ανταλλαγές σπουδών, πρακτική άσκηση και δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να μάθουν από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και να βιώσουν διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ένταξη και Διαφορετικότητα: Το πρόγραμμα προωθεί την ίση πρόσβαση και ευκαιρίες για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, τις αναπηρίες ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον που εκτιμά τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή από άτομα κάθε προέλευσης.

Συνεργασίες: Το Erasmus Plus προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες. Ενθαρρύνει τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και δικτύων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και καινοτόμων δεξιοτήτων. Υποστηρίζει έργα που προάγουν τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμες ικανότητες για την εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Μεταρρύθμιση πολιτικής: Το Erasmus Plus συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμεύει τα ενδιαφερόμενα μέρη στο διάλογο, υποστηρίζει την έρευνα και παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη πολιτικών και τη μεταρρύθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Κάθε χρόνο, πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus Plus.
Παρακάτω, θα γνωρίσουμε ένα τέτοιο έργο, στόχος του οποίου είναι η τόνωση και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

DREAM – Do Real Enterprise And Marketing

“Εκπαίδευση και Εφοδιασμός Νέων (18-24 ετών) με Απαραίτητα Εργαλεία για την Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής, με το ακρωνύμιο Fifty-Fifty, λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός βασιζόμενος στην δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών της κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και ισότητας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.


Ως συνεργάτης στο έργο «DREAM – Do Real Enterprise And Marketing» , η Fifty-Fifty δεσμεύεται στον πρωταρχικό στόχο να εξοπλίσει νεαρά άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών με τις βασικές δεξιότητες πάνω στους τομείς του Επιχειρείν που απαιτούνται για να ξεκινήσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται συγκεκριμένα σε νέους που επί του παρόντος δεν ασχολούνται με την εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση (που συνήθως αναφέρονται ως NEETs) σε ό, τι αφορά τον ευρύτερο τομέα της Επιχειρηματικότητας.

Μαζί με τους εταίρους του έργου DREAM από Τουρκία (ARGUS Teknoloji A.Ș.), Ιταλία (Unione degli Assessorati), Πολωνία (Centrum Edukacyjne EST), Ολλανδία (Nefinia) και υπό τον συντονισμό του εταίρου από την Ρουμανία (Scout Society Association) πρώτιστη επιδίωξη μας είναι η προώθηση της ιδέας του Επιχειρείν σε νέους ηλικίας 18-24 ετών μέσα από διάφορες πρακτικές, ώστε να τους εισάγουν σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς να διανύσουν τα πρώτα τους βήματα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα παρέχει ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, άμεσα προσβάσιμο στο διαδίκτυο, μέσω μιας μαζικής πλατφόρμας ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC). Αυτή η πλατφόρμα θα καθοδηγήσει τους χρήστες σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εκμάθησης, ενσωματώνοντας τεχνικές gamification* και επιβραβεύοντας τους συμμετέχοντες με σήματα καθώς προχωρούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει μια σταθερή κατανόηση της χρηματοοικονομικής ορολογίας, θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διαμορφώνουν ισχυρά επιχειρηματικά σχέδια (business plan), θα έχουν καλλιεργήσει στρατηγικές μάρκετινγκ και θα έχουν αποκτήσει επάρκεια στην πρόβλεψη της οικονομικής ανάπτυξης των υποψήφιων εταιρειών τους. Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να τους παράσχει μια σταθερή βάση για να ιδρύσουν με επιτυχία τις δικές τους επιχειρήσεις.


Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί, καθώς χρησιμεύουν ως το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχολώντας περίπου 100 εκατομμύρια άτομα, αυτές οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της αξίας σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων ανησυχιών όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτικότητα των πόρων και η κοινωνική συνοχή.

Η ύπαρξή τους διευκολύνει τη διάδοση της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθιστώντας τα απαραίτητα για την προώθηση μιας βιώσιμης και ψηφιακής οικονομίας. Το έργο DREAM προσπαθεί να εξοπλίσει τους νέους NEET με ανεκτίμητες δεξιότητες για να τους ενδυναμώσει να ξεπεράσουν τις τρέχουσες συνθήκες τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εμφάνιση νέων ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Η οικονομική υποστήριξη για αυτό το έργο παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, το οποίο είναι αφιερωμένο στην προώθηση πρωτοβουλιών επίσημης, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

*gamification: Η λέξη “gamification” στα ελληνικά αποδίδεται ως “παιχνιδοποίηση” ή “εφαρμογή στοιχείων παιχνιδιού”. Στο πλαίσιο της παιχνιδοποίησης, συχνά χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως βαθμολογίες, βραβεία, πρόοδος επιπέδων για να δημιουργηθεί μια εμπειρία που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την εκμάθηση, την αλληλεπίδραση και την επίτευξη στόχων. Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία, μάρκετινγκ και κοινωνικές πλατφόρμες, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής, της διασκέδασης, της μάθησης και της κινητροδότησης των ανθρώπων.

▪︎ Εταίροι του έργου
Scout Society Association – Ρουμανία (Συντονιστής)
Social Innovation and Cohesion Institute – Fifty Fifty – Ελλάδα
Centrum Edukacyjne EST – Πολωνία
Unione degli Assessorati – Ιταλία
ARGUS Teknoloji A.Ș – Τουρκία
Nefinia – Ολλανδία

▪︎ Φωτογραφικό Υλικό από τις δράσεις του DREAM

Συνολικά, το Erasmus Plus στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και να ενδυναμώσει τα άτομα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Το σημαντικό είναι πως αυτού του τύπου τα προγράμματα βοηθούν στην σύσφιξη σχέσεων μεταξύ λαών και των πολιτών αυτών, ενισχύουν τη συμμετοχική διαδικασία, προωθούν το όραμα της ΕΕ για μια ενοποιημένη Ευρώπη και προσφέρουν την δωρεάν συμμετοχή ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης του κάθε συμμετέχοντα.

 

 

Share this!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *